SMTD Management

SMTD Thanthri
1. Brahmasree. M. Radhakrishna Bhat,
Vilakinari Madom, Cherthala
radhakrishna bhat
 
SMTD Melshanthi
1. Brahmasree. V. Satheesh Bhat,
Tirumala South Nada, Cherthala
satheesh bhat
 
Meladhikari
1. R. Nandakumar
2. V. Krishna Shenoy
   
Temple Staffs
1. Sri. S. Anantha Pai - Keeishanthi / Paricharaka
2. Sri. Narasimha Pai - Kalavara
3. Sri. Premkumar K.P - Vasthu Samrakshanam
4. Sri. N. Muralidhara Kammath - Kayakam
5. Sri. N. Rama Prabhu - Madapalli
6. Sri. K.N. Gopalakrishna Pai - Maniyam
7. Sri. V.K. Ramananda Vadhyar - Theertha Prasadam
8. Sri. T.P. Ramachandran - Security