SMTD Managing Committee

SMTD Managing Committee (2011 - )
Sri. C.R. Sarvothama Mallan
Sri. C.R. Sarvothama Mallan - President
Sri. N. Gopalakrishana Shenoy
Sri. N. Gopalakrishana Shenoy - Joint Custodian
Sri. U. Suresh Kumar
Sri. U. Suresh Kumar
Sri. J. Radhakrishna Naik
Sri. J. Radhakrishna Naik
Sri. C.N. Padmanabha Prabhu
Sri. C.N. Padmanabha Prabhu
Sri. A.N. Janardhana Shenoy
Sri. A.N. Janardhana Shenoy
Sri. M. Sadanandha Kini
Sri. M. Sadanandha Kini
Sri. V.J. Satheesh Kumar
Sri. V.J. Satheesh Kumar
Sri. K.S. Aathmaram
Sri. K.S. Aathmaram
 
Sri. V. Devadasa Pai
Sri. V. Devadasa Pai - Karyasthan (Manager)